Page 5 - Noviny z pěti kontinentů
P. 5

HISTORIE SBÍRKY        Miroslav Karásek z Kroměříže sbírá tištěné noviny z  náhodně na ně narazil senior z Banské Bystrice, kterého
      celého světa. Založil tak nový sběratelský obor.  tento koníček natolik nadchl, že mi nabídl svoji pomoc.
      O svém výlučném hobby říká: „Jako bývalý redaktor v  Brilantně ovládal angličtinu, psal dopisy do nečekaných
      nich sleduji výtvarné provedení (grafický design), jak s  oblastí a s jeho přispěním jsem získal nejméně 40
      ním pracují v různých koutech planety, rozmanité formy  nových přírůstků (např. Grónsko, New Jersey, ostrov
      zpravodajství, novinářskou fotografii, zvláštnosti Man, Britské Panenské ostrovy, Cookovy ostrovy,
      a odlišnosti písma u různých národů či způsoby užití  Ostrov Sv. Heleny a další).
      reklam. Grafickou úpravu periodika ovšem netvoří        Obsáhlá sbírka je roztříděna podle kontinentů
      jednotlivé grafické prvky,  jako například titulky, velikost a jednotlivých zemí do složek a uložena v bytě ve velké
      a typ písma, pérovky, sloupce, symetrie a asymetrie  zatemnělé skříni. Obsahuje noviny z 265 zemí oficiálně
      lámání, linky, světlo, rytmus, barva, fotografie nebo  uznávaných OSN, zemí s omezeným uznáním, zemí
      obrázky, ale výsledný design je promyšlená výtvarná  nikým neuznávaných, autonomních oblastí a velkých
      činnost, kdy všechny použité prvky grafické úpravy  ostrovů. Ale jen z velmi mála států mám po jednom
      musejí existovat ve vzájemném souladu nejen mezi  exempláři. Z některých, například Zimbabwe nebo
      sebou, ale v harmonii se všemi stránkami i strukturou  Etiopie, vlastním více než 40 různých novin. V průměru
      celého periodika. Dobře provedený, kvalitní a originální  to vychází na 6 – 8 kusů na jeden stát. Důležitou
      grafický design usnadní čtenáři orientaci na stránkách i v  pomůckou je kromě důsledné počítačové evidence
      celých novinách. Proto se k titulu rád vrací, případně mu  kvalitní zeměpisný atlas a opět možnosti internetové
      z těchto důvodů zůstává věrný. Podvědomě očekává, že  sítě, v nichž zjišťuji, které země a nově vznikající státy
      mu grafické provedení poskytne základní údaje o   nemají dosud ve sbírce zastoupení a hned hledám
      obsahu periodika.                 užitečné kontakty.
        Právě bohatá přehlídka zahraničních titulů nabízí   Těžko se dá určit, které noviny v kolekci jsou
      velkou příležitost ke srovnání, jak v různých koutech  nejcennější. Pravděpodobně to jsou ty, které jsou
      světa přistupují k tomuto v mnohých případech   spojeny s nedostupností té či jiné země. Takže si nejvíce
      zanedbávaném oboru. Sbírka je aktivní a vedle   vážím novin z Fiji, Nepálu, Tibetu, Pákistánu, Kašmíru,
      sběratelského hlediska má smysl dokumentačně –   Bhutanu, Bangladéše, Sierra Leone, Reunionu,
      historický.                    Grónska, Džibutska, Togo, Zimbabwe, Botswany,
        Kolekci zahraničních novin jsem začal nenápadně  Burkina Faso, Somalilandu, Gabonu, Pobřeží Slonoviny,
      tvořit přibližně před 23 lety, kdy jsem měl doma na  Komor, Belize, Falkland, Luhanské lidové republiky,
      hromádce několik výtisků novin z blízkých evropských  Doněcké lidové republiky, Sachalinu či ostrova
      zemí. Nečekaně se mi dostaly do rukou noviny z Ghany,  Mauritius.
      jež přivezl kamarád. Následovaly náhodné přírůstky z   Od roku 2000 jsem členem prestižního Klubu sběratelů
      Číny, Velké Británie, Itálie, Řecka, Bulharska a bývalé  kuriozit v Praze. Klub sleduje činnost svých členů a jejich
      Jugoslávie. Prohlížel jsem si je a už nevyhodil. Zrodil se  pracovitost a snahu oceňuje.
      nejen sběratel, ale rovněž nově evidovaný sběratelský  V říjnu roku 2006 byla kolekce novin kroměřížského
      obor. Do kolekce přibývaly noviny, které přiváželi známí z  sběratele po důkladném prověření nezávislým členem
      cest nebo z dovolených, ale přesto se sbírka nijak  klubu oceněna titulem Pozoruhodná sbírka. Uznání
      překotně nerozšiřovala.              tohoto druhu se vyhlašuje jedenkrát za tři roky
         Až s rozmachem internetové sítě se sbírce začalo  a představuje vlastně největší sbírku, která podle regulí
      dařit. Adresy různých ambasád a zastupitelství v  klubu nemá konkurenci v oboru nejméně dvacítky
      zahraničí nebo redakcí novin se staly veřejně přístupné,  sběratelů. Převážná část sbírky je vystavena na
      vstřícní lidé přispívali do jedinečné kolekce. V té době  webovýchstránkách http://karasek.miro.sweb.cz
      jsem navázal užitečnou spolupráci s několika velkými   Od června do poloviny září roku 2007 věnovalo
      cestovními kancelářemi, jež vozí klienty do exotických  Muzeum Kroměřížska vystavené kolekci novin
      zemí. Jejich průvodci se pak vraceli s unikátními  velkoryse šest rozlehlých sálů. Výstava měla
      přírůstky do mé sbírky. Přispěli i přátelé cestující po Jižní  neobyčejný úspěch a na místní poměry ji navštívilo velké
      nebo Střední Americe, po Dálném východu, Indii či  množství obdivovatelů nevšední sběratelské činnosti.
      jihovýchodní Asii. Námořní kapitán z Holešova přivážel  Krátké reportáže o ní zveřejnila snad všechna regionální
      noviny z Kataru, Bahrainu, Spojených arabských   i celostátní média. Velkou výstavu novin uspořádala
      emirátů nebo z Jihoafrické republiky. Dobrý a ochotný  Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně v dubnu
      přítel mi vytvořil webové stránky, které si prohlédl ten,  2015.
      kdo neuvěřil, že je možné sbírat zahraniční noviny. Zcela   Sbírka novin je natolik unikátní, že byla 3. září 2009
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10